У програмі навчального курсу «Інтер’єр і перспектива» викладено загальні теоретичні та практичні питання формування предметно-просторового середовища інтер’єрів житлових та громадських споруд, розглянуто функціональні, технологічні та естетичні вимоги до проектування. Висвітлено методичну послідовність роботи над проектами та основи проектної графіки. Знання теорії і практики інтер’єру є необхідною складовою художньої освіти,  вони формують професійний рівень мистця. Дисципліна «Інтер’єр і перспектива» є обов’язковою складовою освітньої програми 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація.

Курс розрахований для студентів I-II курсу спеціальності 023 "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація".

Курс "Технологія і матеріалознавство" розрахований для студентів І-ІІ курсів спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. 

Упродовж курсу студенти не тільки теоретично ознайомлюються з технологією виготовлення керамічних виробів, а й виконують практичні роботи. Засвоєння теоретичного матеріалу з курсу, виконання практичних завдань не лише озброює студентів практичними навичками ліплення, які будуть необхідні під час роботи майбутньому фахівцеві, а й розвиває в них смак до  мистецтва кераміки, сприяє більш глибокому його розумінню.


Пластична анатомія - вивчення загальної анатомії для художників. Вивчає принципи утворення загальних пластичних форм, рухові особливості, пропорції тощо.

Спеціальна композиція -- курс призначений для вивчення основних важливих законів композиції, що важливо при створенні художнього твору.

Методологія і методи наукових досліджень допоможе студентам магістратури провести наукове дослідження за професійним спрямуванням та оформити його результати у відповідності до вимог

Курс призначений для здобувачів вищої освіти першого року навчання освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр". Розглядається історія виникнення та основні методологічні принципи реставрації мистецьких творів.