Навчальна дисципліна «Економіка праці та соціально-трудові відносини» є однією з основних, фундаментальних дисциплін, що формує майбутнього фахівця — бакалавра та спеціаліста в галузі економіки. До того ж курс «Економіка праці та соціально-трудові відносини» вивчають студенти всіх економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, що свідчить про важливість та значимість цієї дисципліни.

Адже знання основ економіки праці у соціально-трудовій сфері допомагає визначати, розраховувати, аналізувати показники та резерви зростання продуктивності та ефективності праці. Дослідити джерела формування фонду оплати праці та його ефективного використання на підприємствах. Сформувати сучасні тенденції розвитку трудового потенціалу, проблеми продуктивної зайнятості та ринку праці. Проводити дослідження механізмів функціонування системи соціально-трудових відносин та впливу глобалізаційних процесів на розвиток економіки країни.


При підготовці бакалаврів менеджменту необхідним є формування в студентів системних знань про закономірності взаємозумовлених змін економічних параметрів діяльності підприємства та комплексу умінь і навичок застосування різноманітних методів та інструментарію обґрунтування економічно ефективних управлінських рішень.

Формування таких компетенцій у професіоналів з менеджменту організацій сприятиме дисципліна «Публічне управління приватним сектором та управління персоналом», яка спрямовує студентів на інноваційну інтеграцію отриманих знань, умінь і навичок з цілої низки фундаментальних і професіонально орієнтованих дисциплін. А також приділить особливу увагу персоналу в публічних організаціях, як важливій ланці управління, від якої залежить якість реалізації виконавчої влади, рівень втілення в життя управлінських рішень та державних вимог. Враховуючи те, що існуючі заходи та інструменти ефективного управління персоналом розроблені та застосовуються здебільшого в приватному секторі, важливості набувають питання не тільки їх адаптації для публічної сфери, але й виявлення та обґрунтування їх особливостей в публічному адмініструванні.


При підготовці бакалаврів менеджменту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» важливого значення відіграє вивчення навчальної дисципліни «Операційний менеджмент». Ця дисципліна формує у здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня системне бачення виробничої сфери, її місця, ролі та значення у розвитку економічного потенціалу держави загалом; розкриває сутнісні аспекти операційного менеджменту, його систему, функції та принципи, механізми, інструменти, методи та технології виробництва, його організацію, впорядкування та якісне забезпечення, інше.


При підготовці бакалаврів менеджменту важливим є вміння використання і аналізу статистичної інформації, адже вона є основою для прийняття будь-яких рішень в управлінні соціально-економічними об’єктами. Методологія збору такої інформації сформувалась порівняно давно, однак у зв’язку із змінами в соціально-економічному середовищі зазнає постійного вдосконалення. В свою чергу, соціально-економічна статистика в публічному управлінні — напрямок сучасної статистики, який вивчає масові соціально-економічні явища і процеси, розробляє системи економічних та соціальних показників, а також методи дослідження соціально-економічних явищ і процесів країни чи регіону як єдиного цілого. Вона вивчає кількісний бік масових соціально-економічних явищ та процесів у взаємозв’язку з їх якісною визначеністю та закономірності їх розвитку.