Мета курсу: ознайомлення студентів з такими класичними розділами дискретної математики, як теорія множин, відношення, відображення та потужність множин, комбінаторика та булеві функції, які виступають основою багатьох інших курсів математичного, технічного та економічного напрямів підготовки. Вивчаючи дискретну математику, зокрема теорію множин та інші її розділи, студенти знайомляться з сучасною математичною мовою, яка є, як відомо, мовою будь-якої науки.