Метою дисципліни «Теорія та методика професійного навчання (за спеціалізацією «Цифрові технології»)» є ознайомити студентів із методологією професійної педагогіки, а також теорією та практикою підготовки фахівців в Україні через усвідомлення таких науковоємких понять як: система, педагогічна система, система освіти України та її компоненти, методи науково-педагогічних досліджень тощо. Завдяки даній дисципліні студенти одержать чітке уявлення про свою майбутню професійну роль у системі освіти.

Завдання вивчення дисципліни: формування у студентів фахових компетентностей щодо предмету та завдань професійної педагогіки, методології науково-педагогічних досліджень та спеціальної теорії систем у педагогіці, уявлень про освітньо-кваліфікаційний та професіографічний підходи формування особистості фахівця, місце вищої школи та професійно-технічної освіти в системі освіти України, вітчизняний та зарубіжний досвід підготовки кваліфікованих робітників та інженерно-педагогічних кадрів.