Метою навчальної практики є: формування у здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності  015.39 Професійна освіта (Цифрові технології)  професійних практичних знань і навичок, необхідних для якісної та результативної роботи у закладах професійної-технічної  та професійної освіти;  поглиблення, закріплення і перевірка теоретичних знань, умінь і навичок, отриманих у процесі вивчення спеціальних дисциплін; застосування отриманих знань при виконанні завдань, передбачених програмою практики; формування здатностей до самонавчання, закріплення і поглиблення компетеностей в галузі ІТ та педагогічній діяльності, творчо застосовувати ці знання в практичній діяльності; набуття студентами досвіду роботі в команді та навичок організаторської діяльності.

В даному ресурсі представлено програму та методичні рекомендації щодо організації та  проходження навчальної пропедевтичної та технологічної практик.