У процесі формування професійних навичок консультування та психотерапії майбутніх психологів важлива роль належить дисципліні -Арт-терапія, яка є однією із профілюючих і вивчається на другому курсі здобувачів освітнього ступеня «магістр» за освітньо-професійною програмою «Психологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «психологія». Арттерапія , як практичний метод заснована на мобілізації творчого потенціалу людини, внутрішніх механізмах саморегуляції та зцілення, тому оволодіння її психотерапевтичними технологіями вимагає чіткого усвідомлення значення їх впливу на особистість, що потребує  психологічної допомоги.

Арт-терапія, як дисципліна  серед обов’язкових компонентів підготовки включає: ознайомлення із методологічними та теоретичними основами методів арт-терапії; впровадження основних форм арт-терапії в процесі групової роботи; оволодіння системними принципами діагностики та корекції засобами арт-терапії; формування досвіду застосування арт-терапевтичних матеріалів в консультативному та корекційному процесі психологічної допомоги;оволодіння навичками  аналізу арт-продуктів клієнта; формування власного кейсу арт-методів та арт-технологій для роботи із дітьми та дорослими; інтерактивна робота в рамках арт-методу із основними психологічними проблемами клієнта; формування навичок роботи із клієнтами різних вікових категорій; розкриття особливостей застосування інтермодального підходу до арт-терапії.

Дисципліна «Арт-терапія» побудована на відповідних теоретичних, методичних, наукових засадах та практичній підготовці магістрів, складається із двох змістових модулів.  Арттерапія, як психотерапевтичний напрямок включає  в себе багато інших, а саме: казкотерапія, піскова психотерапія (Sand-play), лялько терапія,  ігротерапія, психодрама, музикотерапія, танцювальна терапія, символ драма, саме тому фахова підготовка потребує відповідної активності від здобувачів щодо вивчення дисципліни, а також формування спеціальних знань, умінь та навичок. Особливо, що стосується використання різних матеріалів(текстилю, фарби, глина, пісок тощо.

           Проблема підготовки майбутніх психологів пов’язана з окресленим колом завдань. За своїм змістом професійна підготовка психолога є дуже різноманітною, її специфіка визначається не лише завданнями фахової підготовки, але й такими об’єктивними показниками, як попередня освіта рівня бакалавр, участь у  професійних групах, волонтерських рухах, психологічних фестивалях тощо. Предмет «Арттерапія» передбачає:

- формування здібностей у веденні консультативного процесу ;

- активної  позиції в процесі формування навиків роботи із різним матеріалами,

- фахової підготовки на основі теоретичних, методичних, спеціальних і практичних умінь, навичок психотерапевтичних впливів;

- формування вмінь і навичок самоконтролю і корекції в рамках психотерапевтичної діяльності;       

- формування знань щодо професійної етики, дотримання принципів етичного кодексу психолога.