Освітній компонент "Методи статистичної обробки емпіричних даних" відноситься до вибіркових компонент освітньо-наукової програми "Психологія" підготовки здобувачів освітнього ступеня "доктор філософії" зі спеціальності 053 Психологія.