АНОТАЦІЯ

освітнього компоненту «Політична психологія»

освітньо-професійної програми «Практична психологія»

підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр»

за спеціальністю 053 «Психологія»

 

Мета освітнього компоненту «Політична психологія» полягає у полягає у формуванні у студентів уявлення про політичну психологію як науку, що вивчає психологічні закономірності політичних процесів.

 

Програма освітнього компоненту розділена на два змістові модулі:

· Змістовий модуль 1. «Предмет і методи політичної психології».

· Змістовий модуль 2. «Групи та маси в політиці».

 

Перший змістовий модуль розкриває зміст основних категорій політичної психології, окреслює її завдання, структуру та місце в системі психологічного знання. У модулі аналізуються методологічні основи політичної психології, визначається доцільність методів психологічного дослідження та межі їх застосування в сфері політичної діяльності; характеризуються історичні етапи становлення політичної психології як науки та окреслюються її сучасні проблеми. Також у модулі розкривається особливості політичної соціалізації особистості та її участі у політичних процесах.

 

Другий змістовий модуль спрямований на ознайомлення здобувачів вищої освіти з категоріями «групи» та «маси» з точки зору політичної психології. У ході вивчення модуля здобувачі знайомляться з: поняттям малих та великих груп як субєктів політики; внутрішніми механізми становлення політичної групи; особливостями групової свідомість як вищого рівня розвитку групової психології; впливом групової ідеології на психіку людини, механізмами її формування і поширення. Теми розділу дозволяють проаналізувати роль психології мас в динамічних політичних процесах, охарактеризувати масову політичну свідомість, її генезу, структуру, рівні, а також описати масові настрої як політико-психологічний феномен в житті суспільства. Змістовий модуль охоплює коло питань, повʼязаних з психологічними особливостями політичної діяльності, визначає її психологічну структуру, особливості професійного застосування психологічного впливу у політичній діяльності. Теми розділу дозволяють визначити особливості використання психологічних знань на різних етапах політичної взаємодії.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен демонструвати розуміння:

· основних історико-еволюційних аспектів становлення політичної психології як науки та базових категорій політичної психології;

· методологічних принципів та методів політико-психологічних досліджень;

· психологічних особливостей різних політичних режимів, специфічних особливостей політичної діяльності та психологічного змісту влади;

· особливостей політичних уподобань різних соціальних груп і об’єднань, загальних рис політичної психології суспільства;

· ролі соціальних груп в політиці (політичних партій, рухів, громадських політичних організацій);

· політичного впливу на масову свідомість та масову поведінку;

· сутності, сфери, інститутів політичної соціалізації особистості;

· основних психологічних прийомів політичної дії та основ політичного консультування;

 

та бути здатним:

· аналізувати та співставляти підходи до вирішення проблем політичної психології;

· аналізувати та розробляти засоби соціально-психологічного впливу на формування громадської думки, установок і настроїв населення;

· розробляти рекомендації щодо організації пропагандистських та PR-акцій;

· здійснювати соціально-психологічну експертизу пропагандистських та PR-акцій;

· розробляти соціально-психологічні заходи щодо формування іміджу різних політичних партій, рухів, лідерів, а також громадських та інших  організацій;

· пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання.