АНОТАЦІЯ

освітнього компоненту «Методологічні та теоретичні проблеми психології»

освітньо-професійної програми «Практична психологія»

підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр»

за спеціальністю 053 «Психологія»

 

Мета освітнього компоненту «Методологічні та теоретичні проблеми психології» полягає у структурно-логічному впорядкуванні й історико-генетичному транспективному розміщенні ключових теоретико-методологічних проблем психології, їх експериментальному і феноменологічному обґрунтуванні..

 

Програма освітнього компоненту розділена на два змістові модулі:

· Змістовий модуль 1. «Класичний та постнекласичний вектор методології у сучасній психології».

· Змістовий модуль 2. «Методологічні проблеми психології в сучасній науковій рефлексії».

 

Перший змістовий модуль розкриває зміст основних категорій дисципліни, окреслює її завдання, структуру та місце в системі психологічного знання. У модулі аналізуються методологічні основи природничої та гуманітарної парадигм психології, розглядається структура психології як системи знань у сучасному науковому вимірі, описується категоріальний апарат психологічної науки: базисні і метапсихічні категорії психологічної науки, наводяться основні пояснюючі принципи та їх специфіка у системі психологічних знань, а також представлено основні проблеми психологічної науки.

 

Другий змістовий модуль спрямований на ознайомлення здобувачів вищої освіти з методологією наукового дослідження в психології, проблематикою методу та методології в психології, структурними компоненти теоретичного пізнання, а також аналізуються багаторівневі концепції методологічного пізнання, конкретні наукові методи психологічних досліджень, проблеми об’єктивних дослідницьких методів у психології.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен демонструвати розуміння:

· суть і структуру психологічних теорій;

· поняття і критерії наукової раціональності та її історичні форми;

· структуру і рівні методологічного знання;

· категоріальний лад сучасної психології;

· провідні тенденції розвитку психологічної науки;

· причини методологічних криз, їх ознаки та шляхи подолання;

· психологічні системи та інтегративні концепції психіки та особистості;

· принципи психологічних досліджень: детермінізму, системності, розвитку, суб’єктності та ін.;

· категоріально-поняттєве дерево психологічної науки;

· персональний внесок видатних учених в розкриття предмету і конструювання методів дослідження психології;

· культурно-історичні і внутрішньонаукові (ідейно-концептуальні) детермінанти розвитку психології;

· критерії наукового психологічного знання та методи його здобування і валідизації;

· інтегративні науково-психологічні персонологічні теорії, методологічні принципи і труднощі міждисциплінарної комунікації;

· ідейно-раціоналістичні засади методологічного синтезу та відомі спроби його реалізації.

· програмовий матеріал, розглянутий на лекційних заняттях й опрацьований самостійно;

· ключові поняття, категорії та методи академічної та практичної психології;

· закономірності й тенденції розвитку психологічної науки в проекції на певні типи раціональності;

· напрями і основні здобутки розвитку вітчизняної психологічної науки в історичному вимірі, а також напрацювання прикарпатських наукових шкіл;

· світовий і міждисциплінарний контекст розвитку психологічної науки;

 

та бути здатним:

· диференціювати теоретичний, методологічний та парадигмальний аспекти психологічних досліджень;

· моделювати концептуальну основу і методичну базу конкретних психологічних досліджень;

· визначати внутрішні суперечності в логіці теоретичного знання, підбирати адекватний предмету дослідження психологічний інструментарій;

· оперувати методологічними знаннями і застосовувати норми і правила добування і верифікації наукових фактів і закономірностей;

· володіти науковою рефлексією, застосовувати холістичний підхід до вивчення психологічних явищ;

· структурувати теоретико-методологічне знання, володіти навичками його графічного і образно-символічного моделювання;

· здійснювати мисленнєвий експеримент, проектувати власну дослідницько-інтелектуальну діяльність;

· знаходити емпіричні і психопрактичні аналогії прояву ключових психологічних закономірностей;

· оцінити евристичну цінність і методологічну обґрунтованість сучасних наукових пошуків у психологічній царині;

· аргументовано давати оцінку відомим психологічним парадигмам, теоріям, концепціям, методологічним підходам;

· наводити приклади застосування й емпіричної дії вищенаведених конструктів;

· рефлексувати власну науково-пошукову діяльність у форматі дипломної роботи чи магістерської дисертації;

· пов’язувати практичну психологічну діяльність (консультування, соціально-психологічний тренінг, аутопсихотерапія) з теоретико-методологічними засадами психології.