Навчально-методичні вказівки мають сприяти якісному проходженню навчальної та виробничої практик здобувачами вищої освіти за спеціальністю 015 Професійна освіта (Цифрові технології) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка першого (бакалаврського) рівня, набуттю і удосконаленню практичних умінь і навичок, закріпленню теоретичних знань, що були отримані під час навчання.