Метою викладання навчальної дисципліни «Педагогіка професійної освіти» є оволодіння здобувачами вищої освіти знаннями в галузі теорії і практики освітнього і наукового процесу вищої професійної школи, набуття компетентностей професійної діяльності у закладах ПТО щодо виконання посадових обов’язків викладача, проведення науково-дослідної роботи, керівництва науковою діяльністю студентів, організації і управління освітнім процесом у закладі вищої освіти в умовах розширення автономії, підвищення якості освітніх послуг, інтернаціоналізації вищої школи України. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є: 

- формування цілісної системи знань про педагогічні процеси, явища і факти у вищій освіті України; 

- з'ясувати закономірності становлення і розвитку навчання, виховання у системі вищої професійної освіти, їх детермінованості соціально-економічними, політичними і культурними факторами; 

- обґрунтування сучасних тенденцій розвитку вищої школи в контексті творення Європейського регіону вищої освіти, її інтернаціоналізації; 

- підготовка ЗВО до комплексного, системного сприйняття і розроблення науково-педагогічної проблематики; 

- аналіз теоретико-методологічних концепцій організації освітнього процесу у професійній школі; 

- засвоєння змісту й вимог законодавчих і нормативно-правових актів щодо організації та управління освітнім процесом у ЗПТО на засадах розширення їх автономії; 

- забезпечення розуміння основних положень, принципів організації освітнього процесу у професійній школі на засадах компетентнісного підходу та диверсифікації підготовки; 

- обґрунтування структурних елементів системи управління освітнім процесом у ЗПТО; 

- опанування ЗВО різними формами організації освітнього і виховного процесів у закладах ПТО на засадах контекстності навчання; 

- формування у ЗВО особистісних якостей майбутнього педагога, відповідального ставлення до виконання посадових обов’язків викладача, мотивації до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення.