Дисципліна «Основи технологій виробництва» вивчається з метою формування комплексу теоретичних знань та практичних умінь з основ технологічних процесів базових галузей промислового та сільськогосподарського виробництва для глибокого розуміння особливостей територіальної організації господарської діяльності суспільства та впливу цих процесів на навколишнє природне середовище.

Курс вивчається студентами спец. 101 Екологія

Навчальна дисципліна, яка вивчається на ІІ курсі спеціальності 014 "Середня освіта (Географія)".

Системне дослідження якості навколишнього середовища з використанням відповідних методів (дерева цілей, експертних оцінок, мозкового штурму тощо). Здійснення оцінки стану водних та земельних ресурсів, атмосферного повітря. Розробка рекомендації для вирішення виявлених екологічних проблем.

Мета курсу: оволодіти знаннями з дисципліни «Регіональна економічна і соціальна географія світу»; сформувати сучасне суспільно-географічне мислення та систему спеціальних знань з проблем економічного і соціального розвитку як окремих розвинених країн, так і регіонів з відповідною природно-ресурсною базою, людським потенціалом, галузево-територіальною структурою; набути уміння аналізу галузевої і територіальної структури адміністративно-територіальних одиниць, окремих країн, регіонів та визначення їх основних напрямів економічного і соціального розвитку.


Навчальна дисципліна призначена для студентів спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) другого рівня вищої освіти.  

Дисципліна "Екологія" спрямована на вивчення взаємозвязків живих організмів з навколишнім середовищем. 


курс призначений для студентів першого курсу  спеціальності Біологія.