АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна дисципліна «Юридична психологія» спрямована на підготовку фахівця на рівні освітнього ступеня «бакалавр», що вільно орієнтується в сферах використання психологічних знань у юридичній сфері, здатний систематизувати й осмислити основні проблеми юридичної психології та організовувати психологічний супровід осіб, які працюють у юридичній сфері, і осіб, які порушують правові норми.

Зміст курсу орієнтований на пізнання студентами проблем, що пов’язані із формуванням правосвідомості громадян, ставленням до правових норм та їх дотримання, психологічною оцінкою юридичної діяльності особистості, використанням новітніх методів та технологій у юридичній діяльності.

Навчальна дисципліна призначена для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 053 Психологія Рівненського державного гуманітарного університету.

Мета – ознайомити студентів з теорією і практикою використання психологічних знань у юридичній сфері, навчити майбутніх психологів розуміти та аналізувати причини правової поведінки особистості.

Досягнення мети забезпечується за рахунок виконання вправ та індивідуальних завдань, спрямованих на розвиток креативності майбутніх фахівців. В процесі навчання формуються такі риси особистості, як самостійність у розвитку пізнавальних інтересів, логіка і здатність аналітичного мислення, відповідальність під час прийняття рішень, пам’ять, увага, мовна інтуїція, вміння та навички самостійної та колективної роботи тощо.

Завдання курсу:

ознайомити здобувачів вищої освіти з основними проблемами юридичної психології;

надати здобувачам вищої освіти наукові знання про методи застосування психологічних знань у юридичній сфері;

розкрити значення психологічного супроводу осіб, які порушили правові норми;

навчити студентів організовувати психологічні дослідження у юридичній діяльності;

сприяти використанню психологічних знань у практиці юридичної діяльності;

виховувати у здобувачів вищої освіти відповідальне ставлення до своєї професії, прагнення до самовдосконалення та самоствердження.