• АНОТАЦІЯ
 • освітнього компоненту «Вікова психологія»
 • освітньо-професійної програми «Практична психологія»
 • підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр»
 • за спеціальністю 053 «Психологія»

 М е т а освітнього компоненту «Вікова психологія» - сформувати у здобувачів освіти цілісний підхід щодо розуміння загальних методологічних засад з вікової психології, розуміння закономірностей, факторів і механізмів психічного розвитку і формування особистості в онтогенезі, особливостей переходу з одного вікового періоду в інший, структурних змін (новоутворень), що виникають у кожному віковому періоді. Сформувати уміння застосовувати одержані з вікової психології знання у різноманітних життєвих ситуаціях та під час розв’язання важливих професійних завдань.

 • Програма освітнього компоненту складається із трьох змістових модулів:
 • -   Змістовий модуль 1. «Загальні проблеми психічного розвитку».
 • -   Змістовий модуль 2. «Психічний розвиток у епоху дитинства».
 • -   Змістовий модуль 3. «Психічний розвиток у епоху підлітковості, юності та зрілості».

Перший змістовий модуль присвячений висвітленню загальних питань вікової психології, її загальнотеоретичних та методологічних проблем і шляхів їх вирішення; історичних аспектів розвитку психологічних знань про вікові особливості людей; методи дослідження генезису психіки. У розділі розкриваються загальні закони і закономірності розвитку психіки, його сутність та специфіка на рівні організму, індивіду, особистості; різні підходи до визначення причин, умов, рушійних сил та факторів психічного розвитку; вікові етапи розвитку; роль різних видів діяльності і спілкування у психічному розвитку.

Другий змістовий модуль спрямований на ознайомлення студентів із розвитком психіки у епоху дитинства. Дається характеристика періоду новонародженості, немовлячого та раннього віку; пояснюються основні закономірності розвитку, новоутворення, які співвідносяться з функціями психіки в епоху раннього дитинства. У ході вивчення модуля студенти знайомляться з особливостями розвитку дитини в дошкільний та молодший шкільний вік; висвітлюються загальні тенденції психічного розвитку дітей, психологічні особливості їх особистісної та пізнавальної сфери, досягнення дитини до кінця дошкільного періоду, сутність шкільної зрілості та психологічна готовність дитини до навчання в школі. Програма передбачає аналіз нової соціальної ситуації розвитку дитини; вплив навчальної діяльності на інтелектуальний, поведінковий, особистісний розвиток учня; розкривається загальна лінія формування особистості молодшого школяра; виокремлюються основні новоутворення віку.

 • Третій змістовий модуль охоплює коло питань, пов'язаних із особливостями психічного розвитку у епоху підлітковості, юності та зрілості. Дається загальна характеристика соціальної ситуації розвитку та центральних новоутворень підліткового періоду. Висвітлюються проблеми та протиріччя  особистісного становлення у цей віковий період. Розкриваються особливості психічного розвитку в юнацькому віці. Аналізуються нові вимоги до інтелекту школяра, соціально-психологічні умови формування особистості юнака, психологічні особливості вибору професії. Програма передбачає розкриття загальних тенденцій, закономірностей та динаміки психічного розвитку дорослої людини, її потенційних можливостей до глибокої старості.
 • У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен демонструвати розуміння:
 • -        основних закономірностей психічного розвитку людини, умов, факторів, рушійних сили процесу становлення, його стадіального характеру, механізмів переходу особистості від одного етапу розвитку до іншого в онтогенезі;
 • -        особливостей соціальної ситуації розвитку та внутрішньої позиції особистості на різних вікових етапах її становлення;
 • -        психологічних особливостей різних видів діяльності та вплив кожної з них на психічний та особистісний розвиток;
 • -        вікових особливостей функціонування когнітивної, мотиваційно-ціннісної, емоційно-вольової сфери в різні періоди життя.
 • та бути здатним:
 • -           Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання
 • -           Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних явищ в контексті професійних завдань
 • -           Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за результатами власних досліджень і аналізу літературних джерел.
 • -           Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей співрозмовника.
 •