Курс „Поліфонії” є важливою складовою фахової підготовки здобувачів вищої освіти освітнього рівня «бакалавр». Курс складається з 2-х взаємно пов’язаних розділів – строгий та вільний стиль. Вивчення дисципліни «Поліфонія» сприяє підготовці кваліфікованих фахівців шляхом формування системи музично-теоретичних знань, вмінь, навичок щодо їх використання, тобто створення необхідної теоретичної та практичної бази для опрацювання програмного матеріалу.

Головними формами організації навчального процесу в курсі „Поліфонія” є: практичні заняття, індивідуальна робота, самостійна робота студентів, контрольні форми роботи а також форми перевірки знань у сесійний період.

 Ця навчальна дисципліна передбачає розвиток музично-теоретичного мислення майбутніх спеціалістів, сприяє осмисленню змісту та структури провідних теоретичних понять, формує в студентів навички аналізування нотного тексту, активізує та примножує їх творчий потенціал.