Курс "Основи наукової дільності вчителля музичного мистецтва" має на меті  - озброїти майбутніх вчителів музичного мистецтва теоретичними знаннями та практичними уміннями організації наукової діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах та навчити самостійно вести науковий пошук

Мета курсу – сприяння підготовці висококваліфікованих бакалаврів шляхом формування системи музично-теоретичних знань, вмінь, навичок щодо їх використання, тобто створення необхідної теоретичної та практичної бази для опрацювання програмного матеріалу.

Курс складається з 2-х взаємно пов’язаних розділів – строгий стиль та вільний стиль. Поліфонія передбачає розв’язання ряду завдань:

- розвиток музично-теоретичного мислення;

сприяння осмисленню змісту та структури провідних теоретичних понять з метою їх наступної інтерпретації до учнівського контингенту;

формування в студентів навичок аналізування нотного тексту;

-активізація та примноження творчого потенціалу здобувачів вищої освіти.


Курс „Поліфонії” є важливою складовою фахової підготовки здобувачів вищої освіти освітнього рівня «бакалавр». Курс складається з 2-х взаємно пов’язаних розділів – строгий та вільний стиль. Вивчення дисципліни «Поліфонія» сприяє підготовці кваліфікованих фахівців шляхом формування системи музично-теоретичних знань, вмінь, навичок щодо їх використання, тобто створення необхідної теоретичної та практичної бази для опрацювання програмного матеріалу.

Головними формами організації навчального процесу в курсі „Поліфонія” є: практичні заняття, індивідуальна робота, самостійна робота студентів, контрольні форми роботи а також форми перевірки знань у сесійний період.

 Ця навчальна дисципліна передбачає розвиток музично-теоретичного мислення майбутніх спеціалістів, сприяє осмисленню змісту та структури провідних теоретичних понять, формує в студентів навички аналізування нотного тексту, активізує та примножує їх творчий потенціал.

 


Метою курсу є розвиток у майбітніх вчителів музичного мистецтва музично-історичного мислення. Призначений для здобувачів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистециво), о.р. "Бакалавр"

для бакалаврів спец. 025 Музичне мистецтво

бакалаври

ОК 09 Музична педагогіка: традиції, інновації

спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

освітній ступінь "магістр"

Курс «Музична педагогіка: традиції, інновації» спрямований на поглиблення знань здобувачами вищої освіти історії музичного виховання, традиційних та інноваціних підходів до реалізації масової музичної освіти, розуміння завдань, що стоять сьогодні перед закладами освіти в умовах Нової української школи, формування здатності узагальнювати, інноваційної переосмислювати та творчо використовувати досягнення мистецької педагогіки, сучасний художньо-педагогічний досвід, знаходити оптимальні рішення щодо їх впровадження в освітній процес.