Анотація дисципліни


Навчальна дисципліна «Психологія важковиховуваних» спрямована на підготовку фахівця на рівні освітнього ступеня «бакалавр», що вільно орієнтується в проблемах виховання дітей та підлітків, які важко піддаються педагогічним впливам, здатний систематизувати й осмислити основні напрямки роботи психолога з важковиховуваними та організовувати психологічний супровід осіб, які відносяться до «групи ризику».

Зміст курсу орієнтований на пізнання студентами проблем, що пов’язані із вивченням чинників важковиховуваності дітей та підлітків в межах закладів освіти, організацією роботи психолога з важковиховуваними дітьми та підлітками, їх батьками, використанням новітніх методів та технологій психологічного супроводу важковиховуваних.

Навчальна дисципліна призначена для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 053 Практична психологія Рівненського державного гуманітарного університету.

Мета – ознайомити студентів з теорією і практикою дослідження проблеми важковиховуваності у психологічній науці, навчити майбутніх психологів розуміти та аналізувати причини важковиховуваності дітей та підлітків та організовувати роботу з ними.

Досягнення мети забезпечується за рахунок виконання вправ та індивідуальних завдань, спрямованих на розвиток креативності майбутніх фахівців. В процесі навчання формуються такі риси особистості, як самостійність у розвитку пізнавальних інтересів, логіка і здатність аналітичного мислення, відповідальність під час прийняття рішень, пам’ять, увага, мовна інтуїція, вміння та навички самостійної та колективної роботи тощо.

Завдання курсу:

ознайомити здобувачів вищої освіти з основними проблемами важковиховуваності дітей та підлітків;

надати здобувачам вищої освіти наукові знання про методи роботи психолога з важковиховуваними дітьми та підлітками;

розкрити значення психологічного супроводу важковиховуваних дітей та підлітків у закладах освіти;

навчити студентів організовувати психологічні дослідження щодо вивчення особистості важковиховуваних;

сприяти використанню психологічних знань у практиці роботи з важковиховуваними;

виховувати у здобувачів вищої освіти відповідальне ставлення до своєї професії, прагнення до самовдосконалення та самоствердження.