Анотація дисципліни


Навчальна дисципліна «Робота з групами девіантних підлітків» спрямована на підготовку фахівця на рівні освітнього ступеня «бакалавр», що вільно орієнтується в проблемах девіантної поведінки підлітків, здатний систематизувати й осмислити основні напрямки роботи психолога з підлітками девіантної поведінки та організовувати психологічний супровід девіантнів у закладах освіти.

Зміст курсу орієнтований на пізнання студентами проблем, що пов’язані із вивченням чинників девіантної поведінки підлітків, організацією роботи психолога з окремими групами підлітків девіантної поведінки, використанням новітніх методів та технологій психологічного супроводу девіантнів.

Навчальна дисципліна призначена для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 053 Практична психологія Рівненського державного гуманітарного університету.

Мета – ознайомити студентів з теорією і практикою дослідження проблеми девіантної поведінки підлітків у психологічній науці, навчити майбутніх психологів розуміти та аналізувати причини девіантної поведінки підлітків та організовувати роботу з ними.

Досягнення мети забезпечується за рахунок виконання вправ та індивідуальних завдань, спрямованих на розвиток креативності майбутніх фахівців. В процесі навчання формуються такі риси особистості, як самостійність у розвитку пізнавальних інтересів, логіка і здатність аналітичного мислення, відповідальність під час прийняття рішень, пам’ять, увага, мовна інтуїція, вміння та навички самостійної та колективної роботи тощо.

Завдання курсу:

ознайомити здобувачів вищої освіти з основними напрямками дослідження девіантної поведінки підлітків;

надати здобувачам вищої освіти наукові знання про методи роботи психолога підлітками-девіантами;

розкрити значення психологічного супроводу підлітків девіантної поведінки у закладах освіти;

навчити студентів організовувати психологічні дослідження щодо вивчення особистості підлітка-девіанта;

сприяти використанню психологічних знань у практиці роботи з девіантами;

виховувати у здобувачів вищої освіти відповідальне ставлення до своєї професії, прагнення до самовдосконалення та самоствердження.