АНОТАЦІЯ

освітнього компоненту «Психологічна служба в системі освіти»

освітньо-професійної програми «Практична психологія»

підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр»

за спеціальністю 053 «Психологія»

 Мета навчальної дисципліни «Психологічна служба в системі освіти» – ознайомити здобувачів освіти з особливостями роботи психолога в освітній галузі, з основними принципами та засадами діяльності національної системи психологічних служби в закладах освіти.

Програма освітнього компоненту складається із двох змістових модулів:

- Змістовий модуль 1. Зміст діяльності психологічної служби системи освіти України

- Змістовий модуль 2. Напрями діяльності психологічної служби системи освіти

Перший змістовий модуль присвячений висвітленню загальних питань функціонування психологічної служби; організації, змісту діяльності психологічної служби системи освіти України; принципів діяльності психологічної служби у закладах освіти; документальному забезпеченню фахової діяльності психолога закладу освіти.

Другий змістовий модуль спрямований на ознайомлення студентів із особливостями функціонування психологічної служби у закладах дошкільної освіти, загальноосвітніх закладах та закладах вищої освіти. Також охоплено коло питань щодо психологічного супроводу інклюзивної освіти та закладів інтернатного типу. Висвітлюються питання роботи практичного психолога закладів освіти із батьками та педагогічним колективом.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен демонструвати розуміння:

- специфіки діяльності психологів в освітній галузі, про вимоги, які висуваються до психолога як до особистості та кваліфікованого професіонала;

- нормативно-правових аспектів діяльності психолога в закладах освіти;

- основних завдань та змісту роботи психолога в закладах дошкільної освіти, загальноосвітніх закладах та закладах вищої освіти;

- закономірностей психологічного супроводу інклюзивної освіти.

та бути здатним:

- організовувати та надавати психологічну допомогу (індивідуальну та групову) усім учасника освітнього процесу;

- здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну роботу відповідно до запиту;

- дотримуватись етичних вимог до професійної діяльності практичного психолога у закладах освіти;

- здійснювати документальне забезпечення психологічного супроводу освітнього процесу.