АНОТАЦІЯ

освітнього компоненту «Організація діяльності психологічних служб

освітньо-професійної програми 053 «Психологія»

підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр»

за спеціальністю 053 «Психологія»

 

М е т а освітнього компоненту «Організація діяльності психологічних служб» полягає в забезпеченні майбутніх спеціалістів теоретичними знаннями з основ організації психологічної служби, озброєнні здобувачів вищої освіти уміннями забезпечити необхідні соціально-психологічні умови підвищення ефективності діяльності людини в усіх сферах суспільного життя, сприянні розвитку і захисту психічного здоров’я особистості.

 

Програма освітнього компоненту розділена на три змістові модулі:

Ø  Змістовий модуль 1. «Загальнотеоретичні питання організації діяльності психологічних служб».

Ø  Змістовий модуль 2. «Характеристика складових системи психологічних служб закладів освіти України».

Ø  Змістовий модуль 3. «Зміст діяльності психологічних служб різних відомств та організацій».

 

П е р ш и й   з м і с т о в и й   м о д у л ь присвячений висвітленню загальних питань та принципів діяльності психологічних служб, історії виникнення Національної системи психологічних служб в Україні та її характеристиці, аналізу основних законодавчих актів, нормативних документів, які регламентують та забезпечують її діяльність, наданню характеристики моделям діяльності психологічних служб. У розділі розкриваються етичні, професійні та правові основи діяльності практичних психологів психологічних служб. Визначаються особливості обов’язків, прав, відповідальності практичного психолога, характеризуються принципи роботи практичного психолога. Обґрунтовуються проблеми особистісної та професійної підготовки психологів–практиків, розглядаються їх необхідні особистісні та професійні якості.

 

Д р у г и й  з м і с т о в и й   м о д у л ь спрямований на ознайомлення здобувачів вищої освіти з загальними основами діяльності психологічних служб в системі освіти України. Висвітлюється мета її діяльності, характеризується структура психологічної служби. Розкриваються зміст та завдання роботи практичного психолога закладу та/або установи освіти України, принципи та функції психологічної служби, напрями діяльності працівників психологічної служби закладів освіти України. Характеризуються вимоги до психологічного кабінету дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти. Аналізуються особливості діяльності психологічної служби закладів дошкільної освіти, структура, напрямки та форми діяльності шкільної психологічної служби, психологічної служби в установах початкової та середньої професійної освіти, в закладах вищої освіти.

 

Т р е т і й  з м і с т о в и й  м о д у л ь  охоплює коло питань, пов'язаних із організацією діяльності психологічних служб різних відомств та організацій. Зокрема аналізуються особливості роботи практичного психолога при центрах соціальних служб для сім’ї та молоді, висвітлюються основні завдання психолога психологічної служби в установах соціально-психолоічного захисту. Висвітлюються особливості діяльності психологічних служб в системі охорони здоров’я, в сфері підприємництва, а також в сфері державної служби та в органах внутрішніх справ.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни у здобувача вищої освіти повинні бути сформовані такі компетентності:

-          Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;

-           Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

-          Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати аргументовані висновки та рекомендації;

-          Здатність до розроблення і реалізації заходів профілактики та подолання проблем особистісно-професійного розвитку

Програмними результатами навчання є:

-          Здатність визначати, аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання;

-          Здатність демонструвати розуміння закономірностей розвитку і функціонування психічних явищ в контексті професійних завдань;

-          Здатність ілюструвати прикладами закономірності та особливості функціонування та розвитку психічних явищ;

-          Здатність здійснювати пошук інформації з різних джерел для вирішення професійних завдань в т.ч. з використанням інформаційно-комунікаційних технологій;

-          Здатність здійснювати реферування наукових джерел, обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки.

-          Здатність демонструвати відповідальне ставлення до професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку.