АНОТАЦІЯ

освітнього компоненту «Основи наукових досліджень»

освітньо-професійної програми 053 «Психологія»

підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр»

за спеціальністю 053 «Психологія»

 

М е т а освітнього компоненту «Основи наукових досліджень» полягає в забезпеченні майбутніх спеціалістів теоретичними знаннями щодо методології, методики та інструментарію дослідження та підготовки ними публікації, кваліфікаційних робіт, підготовці до здійснення науково-дослідницької діяльності.

 

Програма освітнього компоненту розділена на три змістові модулі:

Ø  Змістовий модуль 1. «Загальнотеоретичні аспекти організації науково-дослідної діяльності в Україні».

Ø  Змістовий модуль 2. «Методологічні основи наукових досліджень».

Ø  Змістовий модуль 3. «Особливості проведення наукових досліджень».

 

П е р ш и й   з м і с т о в и й   м о д у л ь присвячений висвітленню загальнотеоретичних аспектів організації науково-дослідної діяльності в Україні. Аналізується сутність науки як особливої форми пізнання, як продуктивної сили, як діяльності, визначаються її значення та функції, висвітлюються питання історії розвитку науки. Визначаються її об’єкт, предмет та завдання. Характеризуються структурні складові науки, надається класифікація наук. Розкривається зміст мети, об’єкту та предмету наукових досліджень, їх класифікаційні ознаки та рівні. Надається характеристика етапів процесу наукового дослідження.

 

Д р у г и й  з м і с т о в и й   м о д у л ь спрямований на ознайомлення здобувачів вищої освіти з загальними основами методології наукових досліджень, поняттям методології науки, її головної мети, з методологічними основам наукового дослідження, структурою системи наукових принципів, методикою пізнання, методикою дослідження, основним призначенням такої методики. В змістовому модулі розкриваються поняття методів наукового дослідження, визначаються їх характеристики. Аналізуються особливості теоретичних та емпіричних методів наукового дослідження.

 

Т р е т і й  з м і с т о в и й  м о д у л ь  охоплює коло питань, пов'язаних із особливостями проведення наукових досліджень, інформаційним забезпеченням їх здійснення. Висвітлюється роль інформації в наукових дослідженнях, основні показники її науковості, принципи збору інформаційного матеріалу, характеризуються основні джерела та види науково-технічної інформації, розкривається структура та призначення наукових документів. Аналізуються види наукових публікацій, розкриваються зміст та особливості написання та оформлення наукової статті, виступів, тез доповідей. Розглядається методика написання курсової роботи, кваліфікаційних (бакалаврських, магістерських робіт).

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни у здобувача вищої освіти повинні бути сформовані такі компетентності:

-          Навички використання інформаційних і комунікативних  технологій

-          Здатність генерувати нові ідеї (креативність)

-          Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел

-          Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати психологічне дослідження.

-          Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати аргументовані висновки та рекомендації.

Програмними результатами навчання є:

-          Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних явищ в контексті професійних завдань.

-          Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за результатами власних досліджень і аналізу літературних джерел.

-          Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору первинного матеріалу, дотримуватися процедури дослідження

-          Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних результатів психологічного дослідження, формулювати аргументовані висновки