АНОТАЦІЯ

освітнього компоненту «Методика викладання психології»

освітньо-професійної програми 053 «Психологія»

підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр»

за спеціальністю 053 «Психологія»

 

М е т а освітнього компоненту «Методика викладання психології» полягає у ознайомленні студентів з методами викладання психології, методами наукового пізнання, методом аналізу та конструювання продуктивної взаємодії і сумісної творчої діяльності викладача зі студентами, який активізує потенціал розвитку та створює зону перспективного розвитку, пробуджує потребу в науковому знанні, будує екстра- і інтерактивні механізми її здійснення.

 

Програма освітнього компоненту розділена на три змістові модулі:

Ø  Змістовий модуль 1. «Організація навчального процесу у вищій школі щодо викладання дисциплін психологічного циклу».

Ø  Змістовий модуль 2. Методичні основи викладання психологічних дисциплін у вищій школі.

Ø  Змістовий модуль 3. Методологічні основи активізації викладання психологічних дисциплін у навчальному процесі вищої школи.

 

            П е р ш и й   з м і с т о в и й   м о д у л ь присвячений висвітленню концептуальних напрямів розвитку сучасної психологічної освіти в Україні, історичних аспектів викладання психології у вищій школі. У розділі розкриваються предмет, мета і принципи викладання психології, зміст психологічної освіти, адаптація викладання психологічних дисциплін до вимог Болонського процесу. Крім того, проаналізовано стратегію організації сучасної психологічної освіти, зокрема, структуру освітньої (освітньо-професійної, освітньо-наукової) програм, навчальний план, програми навчальних дисциплін як основної форми фіксації змісту навчальної дисципліни, необхідність врахування міждисциплінарних зв'язків при їх розробці, освітній контент.

 

Д р у г и й  з м і с т о в и й   м о д у л ь спрямований на ознайомлення студентів із методичними основами викладання психологічних дисциплін у вищій школі. Дається характеристика лекційним заняттям, їх функціям і класифікації, композиційній структурі лекції, особливостям використання лектором лінгвістичних, паралінгвістичних і кінетичних засобів впливу на аудиторію, критеріям оцінювання лекторської майстерності. У ході вивчення модуля студенти знайомляться з методикою проведення практичних (семінарських і лабораторних) занять, з особливостями педагогічного контролю, його метою, функціями, видами. Програма передбачає ознайомлення з методикою написання курсового, бакалаврського та магістерського досліджень, організацією практичної підготовки спеціалістів, керівництво позааудиторною роботою студентів.

 

 

Т р е т і й  з м і с т о в и й  м о д у л ь  охоплює коло питань, пов'язаних із методологічними основами активізації викладання психологічних дисциплін у навчальному процесі вищої школи. Дається загальна характеристика інноваційним педагогічним технологіям активізації навчання у вищій школі, висвітлюються проблеми альтернативних систем навчання, пошуку шляхів удосконалення психологічної освіти. Розкриваються особливості педагогічного професіоналізму діяльності викладача, педагогічної творчості, розвитку психологічної культури викладачів і студентів.

 

 

 

 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен демонструвати розуміння:

- предмету і завдання курсу, його категоріального апарату;

- історії викладання психології у вищій школі та особливостей сучасної психологічної освіти;

- нормативно-правового забезпечення освіти, цілей і принципів навчання психології та змісту психологічної освіти;

-  організації і видів навчальних занять з психології;

-  систем та методів навчання психології;

- методичних аспектів підготовки та проведення лекції, семінарського, практичного, лабораторного й консультативного заняття;

- змісту самостійної роботи здобувачів з вивчення психологічних дисциплін, особливостей перевірки й оцінювання знань з психології;

- змісту і функцій викладацької діяльності, професійних та особистісних вимог до викладача психології;

- особливостей розробки навчального курсу з психології та керівництва дипломними роботами;

 

та бути здатним:

- визначати цілі навчання;

 - впроваджувати принципи навчання;

 - застосовувати різні методи навчання;

 - користуватися різноманітними методами та прийомами педагогічного впливу на слухачів;

 - складати конспекти і проводити різні види лекційних занять;

 - готуватися, складати конспекти і проводити різни типи семінарських занять;

 - складати конспекти і проводити практичні та лабораторні заняття;

 - організовувати самостійну роботу здобувачів з вивчення психологічних дисциплін;

 -  перевіряти й оцінювати знання з психології;

 - організовувати власну працю щодо подальшого професійного й особистісного розвитку відповідно до вимог, змісту і функцій педагогічної діяльності викладача.