АНОТАЦІЯ

освітнього компоненту «Психологія сім’ї»

освітньо-професійної програми 053 «Психологія»

підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр»

за спеціальністю 053 «Практична психологія»

 

М е т а освітнього компоненту «Психологія сім’ї» є забезпечення майбутніх спеціалістів теоретичними знаннями щодо психологічних закономірностей сімейних відносин, вироблення вмінь застосування здобутих знань у професійній діяльності, ознайомити здобувачів вищої освіти з історією розвитку представлень про родину, сутність сучасної родини і шлюбу, різними аспектами подружніх взаємин (конфлікти, розводи, критичні крапки розвитку родини, особливості становлення особистості дитини в різних родинах), умовами формування і способами підтримки благополучних відносин у родині.

 

Програма освітнього компоненту розділена на два змістові модулі:

Ø  Змістовий модуль 1. «Загальнотеоретичні аспекти психології сім’ї та шлюбу».

Ø  Змістовий модуль 2. «Психологічні основи сімейних взаємин».

 

П е р ш и й   з м і с т о в и й   м о д у л ь присвячений висвітленню загальних аспектів психології сім’ї та шлюбу. В ньому висвітлюються предмет, об’єкт та завдання дисципліни, методи вивчення сім’ї, основні теоретичні підходи до дослідження психологічних проблем сімейних відносин, розкривається зв'язок дисципліни з іншими науками. Визначаються поняття сім’ї та шлюбу, аналізується історія розвитку шлюбно-сімейних відносин, основні психологічні характеристики сучасної сім’ї, аналізуються типи сімей, їх основні функції, форми сімейних стосунків. Аналізується структура сім’ї, її елементи, параметри сімейної системи.

 

Д р у г и й  з м і с т о в и й   м о д у л ь спрямований на ознайомлення здобувачів вищої освіти з психологічними основами сімейних взаємин, поняттям життєвого циклу сім’ї, характеристикою стадій розвитку сім’ї. Визначаються психологічні особливості готовності до шлюбу, функціонування молодих сімей, адаптації подружжя, біологічної та психологічної сумісності. Аналізується поняття сімейного конфлікту, його мотиви та причини, емоційного вигорання та сімейних стресів, визначаються моделі поведінки в сімейних конфліктах. Розкривається сутність сімейного виховання та батьківського ставлення як фактору розвитку дітей, причини та фактори сімейних конфліктів між батьками та дітьми. Висвітлюються основні принципи та правила сімейного консультування.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни у здобувача вищої освіти повинні бути сформовані такі компетентності:

-          Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

-          Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків.

-          Здатність дотримуватися професійної етики.

Програмними результатами навчання є:

-          Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання.

-          Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних явищ в контексті професійних завдань.

-          Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за результатами власних досліджень і аналізу літературних джерел.

-          Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору первинного матеріалу, дотримуватися процедури дослідження

-          Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних результатів психологічного дослідження, формулювати аргументовані висновки

-          Вживати ефективних заходів щодо збереження здоров’я (власного й оточення) та за потреби визначати зміст запиту до супервізії