АНОТАЦІЯ

освітнього компоненту «Практикум з вікової психології»

освітньо-професійної програми 053 «Практична психологія»

підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр»

за спеціальністю 053 «Психологія»

 

М е т а освітнього компоненту «Практикум з вікової психології» є ознайомити здобувачів вищої освіти з основними шляхами, способами, прийомами, методиками отримання інформації психологічного характеру, виробити вміння проводити експериментальні дослідження, спостерігати та аналізувати поведінку людей різного віку: сформувати уявлення про значення вікової психології для навчання та виховання дітей; сприяти засвоєнню здобувачами вищої освіти знань щодо «нормативу» психологічних особливостей, які характері для більшості представників даної культури одного й того ж віку; забезпечити умови застосування здобувачами вищої освіти вищезазначених знань при планування власної професійної діяльності та у міжособистісних взаєминах з оточуючими.

 

Програма освітнього компоненту розділена на два змістові модулі:

Ø  Змістовий модуль 1. «Загальні засади вікової психології».

Ø  Змістовий модуль 2. «Діагностика психічного розвитку дитини від народження до вступу в школу».

Ø  Змістовий модуль 3. «Діагностика психічного розвитку молодших школярів та підлітків».

Ø  Змістовий модуль 4. «Діагностика психічного розвитку в юнацькому віці».

Ø  Змістовий модуль 5. «Психологічна діагностика психічного розвитку людини з період дорослості».

 

П е р ш и й   з м і с т о в и й   м о д у л ь присвячений висвітленню загальних методологічних аспектів динаміки психічного розвитку. В змістовому модулі висвітлюється психологічна сутність вікових етапів онтогенезу. Характеризуються організаційні засади психодіагностики різних вікових категорій

 

Д р у г и й  з м і с т о в и й   м о д у л ь спрямований на ознайомлення здобувачів вищої освіти з особливостями діагностики психічного розвитку немовлят із врахуванням психологічних характеристик зорових та слухових орієнтувальних реакцій, емоцій та соціальної поведінки, загальних рухів, підготовчих етапів розвитку мовлення дитини 1-2 місяців; особливостями дослідження рівня розвитку психічних функцій дитини раннього віку. Визначаються особливості діагностики сенсорно-перцептивної сфери дошкільників, психологічного обстеження рівня їх когнітивного розвитку та готовності до навчання у школі.

 

Т р е т і й   з м і с т о в и й   м о д у л ь націлений на висвітлення особливостей діагностики психічного розвитку молодших школярів та підлітків, в тому числі рівня адаптації першокласників до шкільного навчання, їх пізнавальної сфери, особистості в молодшому шкільному віці, особистісних властивостей підлітків та їх навчально-мотиваційної, емоційно-вольової сфери, самооцінки та особливостей спілкування підлітків, а також діагностики міжособистісних стосунків школярів.

 

Ч е т в е р т и й   з м і с т о в и й   м о д у л ь висвітлює аспекти діагностики психічного розвитку в юнацькому віці, вивчення рівня мотивації досягнень старшокласників, їх професійних здібностей та схильностей, психологічної діагностики навчальної мотивації здобувачів вищої освіти.

 

П’ я т и й   з м і с т о в и й   м о д у л ь розкриває особливості діагностики ціннісних орієнтацій в період дорослості, а також дослідження суб’єктивного образу життєвого шляху та психологічного часу особистості

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни у здобувача вищої освіти повинні бути сформовані такі компетентності:

-          Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

-          Здатність приймати обґрунтовані рішення.

-          Здатність працювати в команді.

спеціальні (фахові):

-           Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати аргументовані висновки та рекомендації

-          Здатність реалізовувати свої права та обовязки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні

-          Здатність дотримуватися норм професійної етики

Програмними результатами навчання є:

-          Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних явищ в контексті професійних завдань

-          Обґрунтовувати власну позицію, робитити самостійні висновки      за результатами власних досліджень і аналізу літературних джерел.

-          Ефективно виконувати різні ролі у команді у процесі вирішення фахових завдань, у тому числі демонструвати лідерські якості.