Здобуття здобувачами освітнього ступеня доктор філософії (PhD) за спеціальністю 053 «Психологія» передбачає наявність у них знань і сформованість умінь щодо постановки і розв’язання актуальних психологічних проблем у власних науково-пошукових дослідженнях з визначенням їх ролі та значення для розвитку психологічної науки, що, у свою чергу, і зумовлює необхідність опанування ними навчальної дисципліни «Сучасна зарубіжна психологія».

Знання сучасних зарубіжних теорій, уміння аналізувати актуальні теоретичні і методологічні проблеми сучасної психології – ознака високої професійної майстерності психолога, свідчення високого рівня його фахової підготовки.

Предметом навчальної дисципліни «Сучасна зарубіжна психологія» є теорії сучасної психології у психології: історичні передумови і логіка розвитку психологічної науки, базові атрибути теоретико-методологічного аналізу, пояснювальні принципи, основні методологічні підходи в психології, кризи та шляхи її подолання.

Метою навчальної дисципліни «Сучасна зарубіжна психологія» є дати уявлення студентам про різнобічність напрямків та шкіл сучасної психологічної науки.

Програма освітнього компоненту розділена на два змістовних модулі:

Змістовний модуль 1. «Загальні проблеми сучасної психології».

Змістовний модуль 2. «Сучасний стан зарубіжної психології».

Перший змістовний модуль присвячений висвітленню таких питань: особистість з погляду психології; специфіка соціально-психологічного підходу до вивчення особистості; психологічні проблеми соціалізації особистості; соціальна установка; основні сучасні психологічні школи ХХ століття.

В межах другого змістовного модулю розглядаються такі питання: дослідження структури особистості; теорії диспозиційних рис особистості, теорія сензитивності до підкріплення поведінки (RST) Джефрі Грея; теорія пошуку відчуттів М. Цукермана; особистість у процесі вікового розвитку; еволюційний підхід до дослідження особистості; соціальний конструктивізм; когнітивно-адаптивна теорія пояснення зв’язку особистісних рис з особливостями сприйняття і переробки інформації людиною; соціально-когнітивні теорії особистості: особистість у контексті ситуації; соціально-когнітивна теорія особистості (А. Бандура); когнітивно-афективна модель особистості; модель архітектури особистості «знання і оцінювання» Д.Цервоне; когнітивно-експерієнціальна модель С.Епштейна; багатовимірна ієрархічна модель Я-концепції: важливий аспект особистостісної ідентичності; особистість і процеси подолання стресу; імпліцитного підхід до дослідження особистісної когерентності; процесуальні моделі дослідження особистості.

Завдання навчальної дисципліни: розкрити основні теоретичні положення сучасних напрямів зарубіжної психології; визначити внесок їх представників у розвиток психологічної науки.

У результаті вивчення дисципліни “Панорама сучасної зарубіжної та вітчизняної психології ” студент повинен:

знати: передумови виникнення сучасних напрямків у зарубіжній психології; джерела сучасних психологічних теорій; теоретичні засади та практичне спрямування сучасних напрямків зарубіжної психології, таких як біхевіоризм, необіхевіоризм, психоаналіз; неофрейдизм; гуманістична психологія, когнітивна психологія, екзистенційна психологія;

вміти: застосовувати знання про різні напрямки сучасної зарубіжної психології у практичній діяльності; використовувати різноманітні психологічні теорії у психологічному дослідженні; орієнтуватись у застосуванні певних психологічних теорій у сучасних психологічних дослідженнях.