АНОТАЦІЯ

освітнього компоненту «Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології»

освітньо-професійної програми «Психологія»

підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр»

за спеціальністю 053 «Психологія»

 

Мета освітнього компоненту «Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології» полягає в ознайомленні студентів з основними підходами щодо організації та проведення психологічної експертизи в різних закладах, її метою, основними завданнями та предметом вивчення, загальнотеоретичними принципами та процедурою експериментальних досліджень психологічної експертизи.

 

Програма освітнього компоненту розділена на два змістові модулі:

· Змістовий модуль 1. «Особливості організації психологічної експертизи в різних галузях».

· Змістовий модуль 2. «Різновидові експертизи та особливості їх реалізації».

 

Перший змістовий модуль розкриває зміст основних категорій психологічної експертизи, окреслює її завдання, структуру та місце в системі психологічного знання. У модулі представлено основну характеристику психологічної експертизи, умови проведення психологічних експертиз, критерії необхідності проведення психологічних експертиз, етапи проведення експертного вивчення психологічних структурних елементів. Також у модулі розкриваються правила інтерпретації результатів отриманих в ході проведення психологічної експертизи, вимоги до оформлення і подання експертної документації, звіту, висновку.

 

Другий змістовий модуль спрямований на ознайомлення здобувачів вищої освіти з різними видами психологічної експертизи та особливостями їх реалізації. У ході вивчення модуля здобувачі знайомляться з: характеристика психологічних проблем, що потребують психологічної експертизи; методами експертного дослідження і особливостями їх застосування в процесі експертного оцінювання; особливостями оформлення результатів психологічної експертизи.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен демонструвати розуміння:

· сутності психологічної експертизи;

· умов та ситуацій, які потребують проведення психологічної експертизи;

· основних етапів, правил проведення психологічної експертизи;

· вимог до експертного висновку.

· доцільності вибору методів дослідження.

 

та бути здатним:

•  професійно застосовувати методи та прийоми експертизи;

•  володіти формами та принципами організації психологічної експертизи в різних галузях ;

•  аналізувати актуальні проблеми психологічної експертизи;

•  застосовувати набуті знання для подальшої експертної діяльності.

•  пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання.