АНОТАЦІЯ

освітнього компоненту «Психічна депривація»

освітньо-професійної програми «Психологія»

підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр»

за спеціальністю 053 «Психологія»

 

Мета освітнього компоненту «Психічна депривація» полягає в ознайомленні студентів з психологічними особливостями формування ознак психічної депривації, показати закономірності соціальних, емоційних та когнітивних взаємодії в системі психіка-особистість, навчити застосовувати методи психологічного дослідження проявів психічної депривації в роботі психолога в соціальних установах.

 

Програма освітнього компоненту розділена на два змістові модулі:

· Змістовий модуль 1. «Історико-методологічний огляд проблеми психічної депривації».

· Змістовий модуль 2. «Теоретико–методологічні аспекти вивчення соціальної депривації».

 

Перший змістовий модуль розкриває зміст основних категорій дисципліни, окреслює її завдання, структуру та місце в системі психологічного знання. У модулі аналізуються методологічні основи психічної депривації, основні теорії депривації, різні форми психічної депривації, зокрема: сенсорна депривація і її наслідки (факти та аналіз проявів сенсорної депривації, емпіричні факти сенсорної депривації, експериментальні дослідження сенсорної депривації, механізми сенсорної депривації, наслідки сенсорної депривації, індивідуальні наслідки сенсорної деривації, рухова депривація як форма сенсорної деривації); когнітивна та емоційна депривація (види когнітивної депривації, види емоційної депривації, форми емоційної депривації, умови формування когнітивної та емоційної депривації, діагностика когнітивної та емоційної депривації, корекція когнітивної та емоційної депривації).

 

Другий змістовий модуль спрямований на ознайомлення здобувачів вищої освіти з формами соціальної депривації і її наслідками, різновидами соціальної депривації, особливостями профілактика та корекція психічної депривації, а також з формами та видами депривації ідентифікації, особливостями діагностики різних форм депривації ідентифікації та корекції деструктивних проявів депривації ідентифікації.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен демонструвати розуміння:

· історії розвитку і основний зміст видів та проявів психічної депривації;

· категоріальний апарат, необхідний для аналізу і прогнозування процесів, що протікають в психічній сфері особистості;

· основні психологічні закономірності деприваційних впливів на психіку людини;

· структуру корекційних впливів депривованих осіб;

 

та бути здатним:

· виділяти психологічні проблеми в наслідок психічної депривації;

· аналізувати основні психологічні закономірності корекції дериваційних впливів;

· здійснювати діагностику психічних процесів змінених внаслідок психічної депривації;

· аналізувати основні характеристики деприваційних змін;

· пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання.