АНОТАЦІЯ

освітнього компоненту «Теорія і методика викладання психології у вищій школі»

освітньо-професійної програми 053 «Психологія»

підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти

(доктор філософії)

за спеціальністю 053 «Психологія»

 

М е т а освітнього компоненту «Теорія і методика викладання психології у вищій школі» полягає у тому, щоб розвинути у здобувачів здатність здійснювати освітню діяльність у сфері психології загалом і на межі предметних галузей, дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної етики, міжкультурної толерантності та керуватися загальнолюдськими цінностями, саморозвиватися і самовдосконалюватися впродовж життя, оцінювати рівень власної фахової компетенції та підвищувати професійну кваліфікацію й професійну мобільність.

 

 

Програма освітнього компоненту розділена на три змістові модулі:

Ø  Змістовий модуль 1. «Організація навчального процесу у вищій школі щодо викладання дисциплін психолого-педагогічного циклу».

Ø  Змістовий модуль 2. Методичні основи викладання психологічних дисциплін у вищій школі.

Ø  Змістовий модуль 3. Методологічні основи активізації викладання психологічних дисциплін у навчальному процесі вищої школи.

 

      П е р ш и й   з м і с т о в и й   м о д у л ь присвячений висвітленню концептуальних напрямів розвитку сучасної психологічної освіти в Україні, історичних аспектів викладання психології у вищій школі. У розділі розкриваються тенденції та перспективи розвитку й удосконалення підготовки фахівців в умовах формування європейського освітнього простору; особливості структурної організації вищої освіти в різних країнах світу; психологічні закономірності освіти дорослих упродовж життя.  Крім того, проаналізовано систему, мету і зміст вищої освіти в Україні; методологічні і теоретичні проблеми вищої освіти на сучасному етапі розвитку вищої школи; головні завдання ЗВО.

 

Д р у г и й  з м і с т о в и й   м о д у л ь спрямований на ознайомлення студентів із методичними основами викладання психологічних дисциплін у вищій школі. Дається характеристика лекційним заняттям, їх функціям і класифікації, композиційній структурі лекції, особливостям використання лектором лінгвістичних, паралінгвістичних і кінетичних засобів впливу на аудиторію, критеріям оцінювання лекторської майстерності. У ході вивчення модуля студенти знайомляться з методикою проведення практичних (семінарських і лабораторних) занять, з особливостями педагогічного контролю, його метою, функціями, видами. Програма передбачає ознайомлення з методикою написання курсового, бакалаврського та магістерського досліджень, організацією практичної підготовки спеціалістів, керівництво позааудиторною роботою студентів.

 

 

Т р е т і й  з м і с т о в и й  м о д у л ь  охоплює коло питань, пов'язаних із методологічними основами активізації викладання психолого-педагогічних дисциплін у навчальному процесі вищої школи. Дається загальна характеристика інноваційним педагогічним технологіям активізації навчання у вищій школі, висвітлюються проблеми альтернативних систем навчання, пошуку шляхів удосконалення психологічної освіти. Розкриваються особливості педагогічного професіоналізму діяльності викладача, педагогічної творчості, розвитку психологічної культури викладачів і студентів. Програма передбачає ознайомлення з станом застосування технологій дистанційного навчання в закладах вищої освіти; технологічними досягненнями для реалізації дистанційного навчання; технологіями адаптивного навчання, «Інтернет речей», системи управління навчанням наступного покоління, штучний інтелект та природні користувацькі інтерфейси; перспективами розвитку технологій дистанційного навчання в Україні.

 

 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен демонструвати розуміння:

- предмету і завдання курсу, його категоріального апарату;

- історії викладання психолого-педагогічних дисциплін у вищій школі та особливостей сучасної психологічної освіти;

- нормативно-правового забезпечення освіти, цілей і принципів навчання психології і педагогіки та змісту психологічної освіти;

-  організації і видів навчальних занять з психолого-педагогічних дисциплін;

-  систем та методів навчання психології і педагогіки;

- методичних аспектів підготовки та проведення лекції, семінарського, практичного, лабораторного й консультативного заняття;

- змісту самостійної роботи здобувачів з вивчення психолого-педагогічних дисциплін, особливостей перевірки й оцінювання знань з психології і педагогіки;

- змісту і функцій викладацької діяльності, професійних та особистісних вимог до викладача психології і педагогіки;

- особливостей розробки навчального курсу з психології і педагогіки та керівництва дипломними роботами;

 

та бути здатним:

- визначати цілі навчання;

 - впроваджувати принципи навчання;

 - застосовувати різні методи навчання;

 - користуватися різноманітними методами та прийомами педагогічного впливу на слухачів;

 - складати конспекти і проводити різні види лекційних занять;

 - готуватися, складати конспекти і проводити різни типи семінарських занять;

 - складати конспекти і проводити практичні та лабораторні заняття;

 - організовувати самостійну роботу здобувачів з вивчення психолого-педагогічних дисциплін;

 -  перевіряти й оцінювати знання з психології і педагогіки;

 - організовувати власну працю щодо подальшого професійного й особистісного розвитку відповідно до вимог, змісту і функцій педагогічної діяльності викладача.