АНОТАЦІЯ

освітнього компоненту «Психологія стресу»

освітньо-професійної програми «Психологія»

підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр»

за спеціальністю 053 «Психологія»

 

Мета освітнього компоненту «Психологія стресу» полягає в формуванні теоретичних знань та практичної підготовки для забезпечення психологічного допомоги при роботі із проявами стресу і ПТСР у клієнтів.

 

Програма освітнього компоненту розділена на два змістові модулі:

· Змістовий модуль 1. «Основні поняття психології стресу».

· Змістовий модуль 2. «Особливості посттравматичних стресових розладів».

 

Перший змістовий модуль розкриває зміст основних категорій дисципліни, окреслює її завдання, структуру та місце в системі психологічного знання. У модулі аналізуються теоретичні основи психології стресу, психологічні проблеми стресу, умови роботи психолога з проявами стресу у клієнта, психічні стресори, чинники та види (рівні) реакцій людини на стрес. У модулі розкриваються стресові стани та їх механізми, види стресу та класифікації стресових ситуацій.

 

Другий змістовий модуль спрямований на ознайомлення здобувачів вищої освіти з особливостями посттравматичних стресових розладів, зокрема: травматичний стрес і посттравматичний стресовий розлад, психологічні моделі ПТСР, етимологія поширення ПТСР, індивідуальна вразливість і психологічні наслідки травми, типи травматичних ситуацій, ПТСП синдроми, групи його елементів, стадії відновлення після травм. Крім цього у модулі наведено основні особливості екстремальних ситуацій, механізми екстреної психологічної допомоги при гострій реакції на стрес, особливості організації психологічної допомоги на місці НС, загальні стратегії психотерапії ПТСР, стадії терапевтичної роботи з людьми, що страждають на ПТСР, психотерапевтичні методи при ПТСР. Також модуль спрямований на вивчення та оволодіння психологічними методами регуляції стресу.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен демонструвати розуміння:

· форм організації, методику проведення консультативних зустрічей;

· ролі психологічної допомоги у процесі відновлення після травм, стресів, кризових станів;

· різних форм проведення психолого-реабілітаційних заходів.

· індивідуально-типологічних параметрів особистості; їх характер, здібості;

· можливості і необхідні умови застосування психодіагностичних методик у відповідності з віковими особливостями обстежуваних;

· основні види репрезентативності тестових даних;

 

та бути здатним:

· на належному методологічному рівні провести будь-яку форму психолого-реабілітаційного заходу;

· використовувати різні прийоми та методи психологічної допомоги;

· розробляти плани психологічної реабілітації.

· проводити адекватний відбір психодіагностичних стандартизованих і нестандартизованих методик відповідно до якостей, що досліджуються;

· обробляти, інтерпретувати і представляти результати психологічного дослідження;

· працювати з стандартизованими опитувальниками, проективними методиками і власне тестами;

· проводити інтегративне дослідження особистості на основі поєднання різнотипних методик.

· використовувати знання клінічної психології при вивченні та поясненні психічних явищ;

· оцінити психічний стан людини;

· діагностувати наявність патологічних відношень в психічній діяльності людини;

· пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання.