«Психодіагностика (віковий аспект)» — одна з дисциплін, що належить до тих, які створюють основну базу знань, необхідну для ефективного функціонування як психолога-практика, так і психолога-дослідника, оскільки психодіагностика — це, перш за все, наука і практика постановки психологічного діагнозу.

Мета: підготувати висококваліфікованих фахівців у галузі психології, здатних розв’язувати складні задачі та практичні завдання у процесі навчання та професійної діяльності, що характеризуються невизначеністю умов і вимог, шляхом гармонійного поєднання фундаментальності та професійної спрямованості освіти, розвитку наукових досліджень, інтеграції в європейське освітнє, наукове і економічне співтовариство.

Програма освітнього компоненту розділена на два змістовних модулі:

Змістовний модуль 1. «Психодіагностика як наука».

Змістовний модуль 2. «Методи психодіагностики особистості на різних вікових етапах. Здібності та інтелект».

Змістовний модуль 3. «Вікова психодіагностика особистості».

Перший змістовний модуль присвячений висвітленню таких питань: історія, предмет та завдання психодіагностики; умови становлення психодіагностики; предмет психодіагностики; вимоги практики до психодіагностики; галузі практичного застосування знань з психодіагностики; вимоги до користувачів-психологів різного рівня кваліфікації та використання методик фахівцями-суміжниками; основні принципи професійної етики; психометрика; поняття про надійність та валідність; чинники успішності застосування психодіагностичних методів; класифікація методів психодіагностики.

В межах другого змістовного модулю розглядаються такі питання: метод спостереження та методика проведення бесіди на кожному віковому етапі  розвитку особистості; принципи і можливості використання спостереження у віковій психодіагностиці; ознаки наукового спостереження; форми спостереження; переваги та недоліки; спостереження в медичній практиці; дослідження пізнавальних процесів розвитку особистості; тести загальних здібностей та інтелекту; загальні вимоги до проведення процесу дослідження; співвідношення інтелекту та креативності; тести на креативність; вікова психодіагностика рівня домагань

Третій змістовний модуль висвітлює наступні питання: Метод опитування та стандартизовані психологічні опитувальники (віковий аспект). Особливості усного опитування. Проблеми психодіагностичного спілкування на різних вікових етапах. Особливості проведення проективних методів та малюнкових методик на різних вікових етапах. Комплексна вікова психодіагностика. Діагностика міжособистісних стосунків. Систематизація методик діагностики міжособистісних відносин. Комп’ютерна вікова психодіагностика. Біографічні методи. Узагальнення результатів психодіагностичного обстеження на різних вікових етапах.

Завдання: сформувати здатність вирішувати складні завдання і проблеми у процесі навчання та професійної діяльності у галузі психології, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій і характеризується комплексністю та невизначеністю умов і вимог.