АНОТАЦІЯ

освітнього компоненту «Актуальні проблеми психології»

освітньо-наукової програми «Психологія»

підготовки здобувачів освітнього ступеня «доктор філософії»

за спеціальністю 053 «Психологія»

 

Мета освітнього компоненту «Актуальні проблеми психології» полягає в опануванні здобувачами системою знань про теоретико-методологічні основи сучасної психології як науки; розкриття особливостей використання різноманітних методів, форм та засобів навчання; оволодіння прийомами професійної самоосвіти і самовиховання.

 

Програма освітнього компоненту розділена на два змістові модулі:

· Змістовий модуль 1. «Розвиток психологічної науки у сучасному вимірі».

· Змістовий модуль 2. «Особистість як центральна методологічна категорія сучасної психологічної науки».

 

Перший змістовий модуль розкриває зміст основних категорій дисципліни, окреслює її завдання, структуру та місце в системі психологічного знання. У модулі аналізуються філософські основи психології ХХІ століття, способи аналізу психологічних знань з погляду методології і теорій сучасної психології, принципи і методи психологічної науки, місце сучасної психології в системі наук, а також розглядається категоріальний апарат сучасної психології.

 

Другий змістовий модуль спрямований на ознайомлення здобувачів вищої освіти з поняттям «особистість» як центральної методологічної категорії сучасної психологічної науки. У модулі аналізуються категорії розвитку та життєвого шляху особистості, соціальні та біологічні умови психічного розвитку індивіда, рушійні сили розвитку особистості, форми й методи активізації виховання та навчання в сучасній школі. Розглядається концепція тривимірної, поетапно конкретизованої психологічної структури особистості як основа систематизації категорій і понять сучасної наукової психології та описуються методологічні проблеми психології майбутнього та наукова програма «Особистість – ХХІ століття».

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен демонструвати розуміння:

різноманіття феноменології, основні категорії та поняття сучасної психології;

основних західних і вітчизняних досягнень сучасної психології особистості;

основних концепцій, методів діагностики і консультування, напрямків розвитку психологічної науки в сучасній вітчизняній і зарубіжній психології;

рушійних сил і умов, джерел і закономірностей, норм і відхилень розвитку особистості, періодизації розвитку індивідуальності;

індивідуальні властивості людини і їх роль у розвитку особистості;

основні підходи експериментальних досліджень особистості;

та бути здатним:

· орієнтуватись в основних концепціях зарубіжної і вітчизняної психології;

· застосовувати знання теорії особистості до аналізу соціально-значущих проблем суспільства;

· аналізувати актуальні проблеми в психології особистості;

· застосовувати знання психології в дослідній і практичній роботі;

· використовувати основні теоретичні положення психології особистості, її методи при здійсненні аналізу і розв'язанні дослідницьких завдань;

· самостійно здійснювати науково-дослідну діяльність в галузі дослідження особистості;

· пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання.