Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Теорія і методика викладання психології у вищій школі» складена відповідно до освітньо-наукової програми із галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 053 «Психологія».

Мета навчальної дисципліни – ознайомити здобувачів з методами викладання психології, методами наукового пізнання, методом аналізу та конструювання продуктивної взаємодії і сумісної творчої діяльності викладача зі здобувачами, який активізує потенціал розвитку та створює зону перспективного розвитку, пробуджує потребу в науковому знанні, будує екстра- і інтерактивні механізми її здійснення.

Програма освітнього компоненту розділена на три змістовних модулі:

Змістовний модуль 1. «Організація навчального процесу у вищій школі щодо викладання дисциплін психологічного циклу».

Змістовний модуль 2. «Методичні основи викладання психологічних дисциплін у вищій школі».

Змістовний модуль 3. «Методологічні основи активізації викладання психологічних дисциплін у  навчальному процесі  вищої школи».

       Перший змістовний модуль присвячений висвітленню таких питань: основні засади розвитку сучасної психологічної освіти в Україні в контексті Болонського процесу; предмет, мета і принципи викладання психології; зміст психологічної освіти; стратегія організації сучасної психологічної освіти; навчальний план; освітня програма; освітній контент; розробка навчальних програм, робочих програм; тематичний план: зміст і порядок затвердження, види навантаження в організації праці викладача психології; розподіл часу між усіма видами навантаження; планування навантаження на навчальний рік і семестр; адаптація викладання психологічних дисциплін до вимог Болонського процесу.

В межах другого змістовного модулю розглядаються такі питання: методика читання лекцій; лекція, її функції і класифікація; композиційна структура лекції; етапи підготовки лекції; особливості читання лекцій з дисциплін психологічного циклу; методика проведення практичних (семінарських і лабораторних) занять; форми й порядок проведення практичних занять; план-конспект практичного заняття; семінарське  заняття, його мета, функції і структура; методи раціональної організації самостійної роботи студентів; стан, технології та перспективи дистанційного навчання у вищій освіті України;  основні засади розвитку сучасної психологічної освіти в Україні в контексті; методика організації та написання курсового, бакалаврського та магістерського досліджень.

Третій змістовний модуль присвячений висвітленню таких питань: інноваційні педагогічні технології активізації навчання у вищій школі; педагогічні технології активізації навчального процесу; дистанційне навчання;. програмоване навчання;. психологічні особливості алгоритмічного процесу у педагогіці; проблемно-пошукові методи навчання; психологія особистості та діяльності викладача вищої школи; педагогічний професіоналізм діяльності викладача; педагогічна творчість та її особливості;  професіоналізм особистості викладача; авторитет викладача; типологія викладачів.

Завдання вивчення навчальної дисципліни: отримати  здобувачам знання про специфіку діяльності викладачів психології в освітній галузі, про вимоги, які висуваються до їх особистості; сформувати у здобувачів навички та вміння управління педагогічним процесом; сприяти розвитку у здобувачів педагогічних здібностей; розвивати потребу в освітянській діяльності та вміння ефективно організовувати її; допомогти здобувачам в оволодінні прийомами професійної самоосвіти і самовиховання; сприяти пізнанню й розвитку особистості здобувачів в контексті обраної ними професії.