• АНОТАЦІЯ
 • освітнього компоненту «Психологія міжособистісної взаємодії»
 • освітньо-професійної програми «Практична психологія»
 • підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр»
 • за спеціальністю 053 «Психологія»
 •  М е т а освітнього компоненту «Психологія міжособистісної взаємодії» полягає у ознайомленні студентів з різноманітністю теоретичного і емпіричного матеріалу про особливості міжособистісних стосунків, способи їх ефективного налагодження.
 •  Програма освітнього компоненту розділена на три змістові модулі:
 • Ø      Змістовий модуль 1. «Розвиток міжособистісних відносин».
 • Ø      Змістовий модуль 2. «Реалізація міжособистісних та соціальних відносин у спілкуванні».
 • Ø      Змістовий модуль 3. «Генезис міжособистісних стосунків».
 •  Перший змістовий модуль присвячений висвітленню загальних питань соціальної психології відносин; теорій людських відносин. У розділі розкриваються соціально-психологічні особливості конструктивних та деструктивних форм міжособистісної взаємодії..
 • Другий змістовий модуль спрямований на ознайомлення студентів із соціально-психологічною специфікою спілкування, його соціокультурних аспектів. У ході вивчення модуля здобувачі освіти знайомляться із ефективними технологіями спілкування та комунікативної діяльність практичного психолога.
 • Третій змістовий модуль  охоплює коло питань, пов'язаних із закономірностями розвитку спілкування та міжособистісної соціальної взаємодії на різних онтогенетичних етапах.
 •  У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен демонструвати розуміння:
 • - сутності стосунків;
 • - структури взаємовідносин у малій соціальній групі;
 • - закономірностей розвитку спілкування і стосунків в онтогенезі.
 • та бути здатним:
 • - орієнтуватись у потоці психологічної літератури, самостійно вивчати і аналізувати наукову літературу;
 • - застосовувати теоретичні знання у практичній роботі, володіти методами психологічного дослідження міжособистісних стосунків в групі;
 • - володіти навичками проведення тренінгових вправ для вирішення конфліктів, налагодження ефективної міжособистісної взаємодії.