АНОТАЦІЯ
освітнього компоненту «Психологія міжособистісної взаємодії»
освітньо-професійної програми «Психологія»
підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр»
за спеціальністю 053 «Психологія»

 М е т а освітнього компоненту «Психологія міжособистісної взаємодії» полягає у ознайомленні студентів з різноманітністю теоретичного і емпіричного матеріалу про особливості міжособистісних стосунків, способи їх ефективного налагодження.
 Програма освітнього компоненту розділена на три змістові модулі:
Ø      Змістовий модуль 1. «Розвиток міжособистісних відносин».
Ø      Змістовий модуль 2. «Реалізація міжособистісних та соціальних відносин у спілкуванні».
Ø      Змістовий модуль 3. «Генезис міжособистісних стосунків».
 Перший змістовий модуль присвячений висвітленню загальних питань соціальної психології відносин; теорій людських відносин. У розділі розкриваються соціально-психологічні особливості конструктивних та деструктивних форм міжособистісної взаємодії..
Другий змістовий модуль спрямований на ознайомлення студентів із соціально-психологічною специфікою спілкування, його соціокультурних аспектів. У ході вивчення модуля здобувачі освіти знайомляться із ефективними технологіями спілкування та комунікативної діяльність практичного психолога.
Третій змістовий модуль  охоплює коло питань, пов'язаних із закономірностями розвитку спілкування та міжособистісної соціальної взаємодії на різних онтогенетичних етапах.
 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен демонструвати розуміння:
- сутності стосунків;
- структури взаємовідносин у малій соціальній групі;
- закономірностей розвитку спілкування і стосунків в онтогенезі.
та бути здатним:
- орієнтуватись у потоці психологічної літератури, самостійно вивчати і аналізувати наукову літературу;
- застосовувати теоретичні знання у практичній роботі, володіти методами психологічного дослідження міжособистісних стосунків в групі;
- володіти навичками проведення тренінгових вправ для вирішення конфліктів, налагодження ефективної міжособистісної взаємодії.