АНОТАЦІЯ

освітнього компоненту «Соціальна психологія»

освітньо-професійної програми «Фізична терапія»

підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр»

за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія»

 Метою навчальної дисципліни «Соціальна психологія» є:

- допомога майбутнім фахівцям у виробленні ними наукового світогляду, оволодінні глибокими знаннями про особистість та групи, соціально-психологічні детермінанти їх становлення та розвитку в сучасній соціокультурі;

- підготовка висококомпетентного фахівця-ерготерапевта з високим рівнем суспільно-психологічної грамотності як важливої складової його громадянської і професійної культури.

Програма освітнього компоненту розділена на три змістові модулі:

Змістовний модуль І. Соціальна психологія як наука. Соціально-психологічні проблеми особистості

Змістовний модуль ІІ. Основи психології спілкування та взаємодії

Змістовний модуль ІІІ. Соціальна психологія груп і масових явищ

Перший змістовий модуль присвячений висвітленню загальних питань соціальної психології; структури соціальної психології; основних методів соціально-психологічного дослідження. У модулі передбачено вивчення проблеми особистості з погляду соціальної психології, питання соціалізації та її механізмів; поняття соціальної установки (атитюду); проблеми «Я» у структурі особистості; питання статусно-рольових характеристик особистості.

Другий змістовий модуль спрямований на ознайомлення здобувачів освіти із соціально-психологічними закономірностями процесу спілкування. Дається характеристика перцептивної сторони спілкування, механізмів взаєморозуміння та сприймання; поняття інтеракції та стратегій міжособистісного впливу.

Третій змістовий модуль передбачає ознайомлення здобувачів освіти із поняттям групи як основного інституту соціалізації; основними ознаками малої соціальної групи; особливостями групової динаміки та групових процесів; стадії розвитку групи; проблеми лідерства. У модулі передбачено вивчення психологічних характеристик великих соціальних груп; поняття про стихійні групи та масові явища.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен демонструвати розуміння:

- соціально-психологічних проблеми особистості;

- природи і специфіки проблем спілкування та міжособистісної взаємодії людей;

- соціально-психологічних особливостей груп і масових явищ;

та бути здатним:

- усвідомлювати соціально-психологічні проблеми особистості, її соціалізації, активізувати особистісний та творчий потенціал;

- використовувати прийоми і способи вербальної і невербальної комунікації для успішної взаємодії з людьми;

- проявляти уміння аналізувати внутрішньогрупові і міжгрупові відносини, соціально-психологічні явища у соціальних групах.