АНОТАЦІЯ

освітнього компоненту «Психологія стресу»

освітньо-професійної програми «Психологія»

підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр»

за спеціальністю 053 «Психологія»

 Мета освітньої  програми «Психологія стресу» полягає в наданні теоретичних знань та практичної підготовки для забезпечення психологічної допомоги при роботі із проявами стресу.  Напрацювання студентами ефективних технік профілактики стресів   у професійному та побутовому середовищі. 


 Програма освітнього компоненту розділена на два змістові модулі:

· Змістовий модуль 1.Теоретичні засади психології стресу.

· Змістовий модуль 2.Практичні засади психології стресу.

 

Перший змістовий модуль розкриває зміст основних категорій дисципліни, окреслює її завдання, структуру та місце в системі психологічного знання. У модулі аналізуються теоретичні основи психології стресу, психологічні проблеми стресу, умови роботи психолога з проявами стресу у клієнта, психічні стресори, чинники та види (рівні) реакцій людини на стрес. У модулі розкриваються стресові стани та їх механізми, види стресу та класифікації стресових ситуацій.

 

Другий змістовий модуль спрямований на ознайомлення здобувачів вищої освіти з практичними особливостями роботи зі стресовими ситуаціями, травматичними подіями та посттравматичними стресовими розладами.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен демонструвати розуміння:

*психологічної природи стресу;

*фізіологічних механізмів виникнення стресу;

*сутності стресу, його видів, ступенів вираження та стадій розвитку;

*теорій та моделей стресу;

*суб’єктивних та об'єктивних причини виникнення стресу, індивідуальних відмінностей в реагуванні на стрес;

та бути здатним:

*на належному методологічному рівні провести оцінку рівня стресу; оцінити психічний стан людини;

*діагностувати наявність патологічних відношень в психічній діяльності людини;

*використовувати різні прийоми та методи психологічної допомоги;

*розробляти плани психологічної реабілітації;

*пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі професійної діяльності,  попереджати крайні негативні наслідки стресу;

*супроводжувати клієнта під час криза горя, надаючи кваліфіковану психологічну допомогу та підтримку.